Xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông
Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng ICD Tân cảng Hải Phòng
Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng ICD Tân cảng Hải Phòng
Dự án: Xây lắp – Đường bãi nội bộ, hệ thống thoát nước mặt và phần đi ngầm điện chiếu sáng trong ICD – giai đoạn 1. Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng ICD Tân cảng Hải Phòng Chủ đầu tư: Cô