xây lắp cơ điện
Xây dựng và lắp đặt hệ thông cáp ngầm 110kV cho KCN Đình Vũ
Xây dựng và lắp đặt hệ thông cáp ngầm 110kV cho KCN Đình Vũ
Tên dự án: Xây dựng và lắp đặt đường cáp ngầm 110kV - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ