Công ty cổ phần Mecta, Mecta Join Stock Company

Công ty Cổ phần khai thác xây dựng và san lấp Hùng Hải