Xây dựng và lắp đặt hệ thông cáp ngầm 110kV cho KCN Đình Vũ

Tên dự án:

 Xây dựng và lắp đặt đường cáp ngầm 110kV

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ

  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 Chia sẻ