Cung cấp và lắp đặt tủ điện trung thế cho khu công nghiệp Đình Vũ

Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt tủ điện trung thế đến APROMACO,

YUSEN, VISECO, IHI trong KCN Đình Vũ – Hải Phòng

Chủ dự án: Công ty CP khu CN Đình Vũ – Hải Phòng

  • trung the 4
  • trung the 3
  • trung the 2
  • trung the 1
 Chia sẻ
 Từ khóa